212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Δικαιώματα Νοσηλευομένων

Βάσει του νόμου (Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α /άρθρο 47), τα δικαιώματα του Νοσοκομειακού ασθενή είναι τα εξής:
1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις Νοσηλευομένων

1. Κατά την είσοδο στη νοσηλευτική μονάδα ο Νοσηλευτής υπηρεσίας χορηγεί ιματισμό τον οποίο ο νοσηλευόμενος (πλην αξιωματικών) θα φορά όσο νοσηλεύεται. Αυτό τον ιματισμό είναι υποχρεωμένος να τον παραδώσει στο προσωπικό του τμήματος κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.
2. Εάν δεν έχει τα προσωπικά του είδη, επικοινωνεί με την μονάδα του να του τα στείλουν το συντομότερο δυνατό (Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα του με το υπηρεσιακό τηλέφωνο που βρίσκεται στο διάδρομο της Κλινικής).
3. Η φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων όπως χρήματα, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, κλπ είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του νοσηλευόμενου ή σε έκτακτες περιπτώσεις ζητείται να παραδοθούν στην Πνη του τμήματος.
4. Απαγορεύονται τα τυχερά παιχνίδια και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.
5. Δεν επιτρέπεται η προμήθεια τροφίμων από ταχυφαγία εκτός νοσοκομείου.
6. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου και στα μπαλκόνια των θαλάμων.
7. Κατά τις εργάσιμες πρωινές ώρες απαγορεύεται να κυκλοφορεί εκτός κλινικής χωρίς ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού.
8. Ο νοσηλευόμενος θα πρέπει να τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής.
9. Ο νοσηλευόμενος είναι υπεύθυνος για την ευταξία του θαλάμου του και για την τυχόν πρόκληση φθορών.
10. Ο νοσηλευόμενος υποχρεούται να ενημερώσει τον θεράποντα ιατρό για τυχόν μεταδιδόμενο- λοιμώδες νόσημα και τυχόν φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί.
11. Σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών & σε χειρουργημένους ασθενείς επιτρέπεται η παραμονή συγγενούς 1ου βαθμού την ημέρα χειρουργείου κατόπιν έγγραφης άδειας του Διευθυντή του Νοσοκομείου.