Πρόσβαση στο 212 ΚΙΧΝΕ

Το 212 ΚΙΧΝΕ είναι προσβάσιμο με  Ι.Χ και οδοιπορικώς.

Με Ι.Χ.: